تی وی تو

پخش زنده بازی لیگ هلند

پخش زنده فوتبال لیگ هلند | نتایج زنده بازی های لیگ هلند | شما می توانید بازی های لیگ هلند را بصورت آنلاین تماشا کنید و نتایج زنده بازی های لیگ هلند را دریافت کنید.

فوتبال زنده آژاکس اوترخت

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

اوترخت
آژاکس

فوتبال زنده فاینورد اف سی امن

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

فاینورد
اف سی امن

فوتبال زنده هیرنوین آیندهوون

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

آیندهوون
هیرنوین

فوتبال زنده فاینورد ایگلز

یکشنبه ۱۸:۱۵

لیگ هلند

ایگلز
فاینورد

فوتبال زنده آژاکس خرونینگن

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

آژاکس
خرونینگن

فوتبال زنده فاینورد اکسلسیور

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

اکسلسیور
فاینورد

فوتبال زنده فاینورد اوترخت

یکشنبه ۱۸:۱۵

لیگ هلند

اوترخت
فاینورد

فوتبال زنده اف سی امن آژاکس

یکشنبه ۲۱:۳۰

لیگ هلند

آژاکس
اف سی امن

فوتبال زنده فاینورد کامبوور

یکشنبه ۱۸:۱۵

لیگ هلند

کامبوور
فاینورد

فوتبال زنده آیندهوون ولندام

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

ولندام
آیندهوون

فوتبال زنده فاینورد والویک

یکشنبه ۲۱:۳۰

لیگ هلند

والویک
فاینورد

فوتبال زنده آژاکس ایگلز

یکشنبه ۱۳:۴۵

لیگ هلند

ایگلز
آژاکس

فوتبال زنده فاینورد ولندام

یکشنبه ۲۲:۳۰

لیگ هلند

ولندام
فاینورد

فوتبال زنده آیندهوون کامبوور

یکشنبه ۱۹:۱۵

لیگ هلند

کامبوور
آیندهوون

فوتبال زنده آژاکس هیرنوین

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

هیرنوین
آژاکس

فوتبال زنده آژاکس نایمخن

یکشنبه ۱۹:۱۵

لیگ هلند

نایمخن
آژاکس

فوتبال زنده والویک آیندهوون

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

آیندهوون
والویک
ویتسه آرنهم
آژاکس
هیرنوین
والویک

فوتبال زنده آیندهوون اوترخت

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

اوترخت
آیندهوون
آزد آلکمار
فاینورد

فوتبال زنده آژاکس والویک

یکشنبه ۱۹:۱۵

لیگ هلند

والویک
آژاکس

فوتبال زنده فاینورد آیندهوون

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

آیندهوون
فاینورد

فوتبال زنده آژاکس کامبوور

یکشنبه ۱۴:۴۵

لیگ هلند

کامبوور
آژاکس
هیرنوین
اوترخت

فوتبال زنده آژاکس اکسلسیور

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

اکسلسیور
آژاکس
ایگلز
آیندهوون

فوتبال زنده آژاکس ولندام

پنجشنبه ۲۳:۳۰

لیگ هلند

ولندام
آژاکس

فوتبال زنده کامبوور خرونینگن

پنجشنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

خرونینگن
کامبوور

فوتبال زنده آزد آلکمار ایگلز

چهارشنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

ایگلز
آزد آلکمار
والویک
آزد آلکمار
خرونینگن
اف سی امن

فوتبال زنده هیرنوین ایگلز

شنبه ۲۱:۳۰

لیگ هلند

ایگلز
هیرنوین

فوتبال زنده هیرنوین اف سی امن

یکشنبه ۲۱:۳۰

لیگ هلند

اف سی امن
هیرنوین

فوتبال زنده آژاکس زوله

شنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

زوله
آژاکس

فوتبال زنده آژاکس هراکلس

شنبه ۲۰:۱۵

لیگ هلند

هراکلس
آژاکس

فوتبال زنده زوله آیندهوون

پنجشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

آیندهوون
زوله

فوتبال زنده زوله هیرنوین

شنبه ۱۹:۰۰

لیگ هلند

هیرنوین
زوله

فوتبال زنده آیندهوون هراکلس

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

هراکلس
آیندهوون

فوتبال زنده زوله هراکلس

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

هراکلس
زوله

فوتبال زنده هراکلس والویک

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

والویک
هراکلس

فوتبال زنده هیرنوین خرونینگن

یکشنبه ۱۷:۰۰

لیگ هلند

خرونینگن
هیرنوین

فوتبال زنده زوله اف سی امن

شنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

اف سی امن
زوله

فوتبال زنده زوله خرونینگن

شنبه ۱۴:۳۰

لیگ هلند

خرونینگن
زوله

فوتبال زنده والویک زوله

شنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

زوله
والویک

فوتبال زنده زوله اوترخت

شنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

اوترخت
زوله
هراکلس
هیرنوین

فوتبال زنده هراکلس اوترخت

شنبه ۲۲:۳۰

لیگ هلند

اوترخت
هراکلس

فوتبال زنده هراکلس اف سی امن

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

لیگ هلند

اف سی امن
هراکلس

فوتبال زنده ویتسه آرنهم اوترخت

سه‌شنبه ۲۱:۱۵

لیگ هلند

اوترخت
ویتسه آرنهم
آزد آلکمار
هراکلس
روداکرکراد
آیندهوون

فوتبال زنده اوترخت والویک

یکشنبه ۱۶:۰۰

لیگ هلند

والویک
اوترخت