تی وی تو

پخش زنده بازی لیگ ستارگان قطر

فوتبال زنده السد و الوکره قطر

جمعه ۱۹:۴۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
السد قطر

فوتبال زنده الغرافه و السیلیه

پنجشنبه ۱۹:۳۰

لیگ ستارگان قطر

السیلیه
الغرافه قطر

فوتبال زنده الدحیل و الاهلی قطر

پنجشنبه ۱۷:۳۰

لیگ ستارگان قطر

الاهلی قطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده السد و الریان قطر

سه‌شنبه ۱۸:۴۵

لیگ ستارگان قطر

الریان قطر
السد قطر

فوتبال زنده الغرافه و العربی

چهارشنبه ۱۹:۳۰

لیگ ستارگان قطر

العربی
الغرافه قطر

فوتبال زنده السد الخور قطر

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

لیگ ستارگان قطر

الخور
السد قطر

فوتبال زنده السد و الدحیل قطر

جمعه ۱۹:۳۰

لیگ ستارگان قطر

الدحیل قطر
السد قطر

فوتبال زنده الدحیل و القطر

دوشنبه ۱۹:۲۵

لیگ ستارگان قطر

القطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده السد و القطر قطر

پنجشنبه ۱۸:۳۰

لیگ ستارگان قطر

القطر
السد قطر

فوتبال زنده الغرافه و الخور قطر

پنجشنبه ۱۹:۲۰

لیگ ستارگان قطر

الخور
الغرافه قطر

فوتبال زنده السد و ام صلال قطر

پنجشنبه ۱۷:۱۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
السد قطر

فوتبال زنده الدحیل و الشمال قطر

چهارشنبه ۱۹:۲۰

لیگ ستارگان قطر

الشمال قطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده الدحیل و الریان قطر

شنبه ۱۹:۳۵

لیگ ستارگان قطر

الریان قطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده الغرافه و السد قطر

شنبه ۱۷:۰۵

لیگ ستارگان قطر

السد قطر
الغرافه قطر

فوتبال زنده الغرافه و القطر

یکشنبه ۱۹:۱۰

لیگ ستارگان قطر

القطر
الغرافه قطر

فوتبال زنده السد قطر العربی

شنبه ۱۹:۴۵

لیگ ستارگان قطر

العربی
السد قطر

فوتبال زنده الدحیل و الوکره قطر

شنبه ۱۷:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده الغرافه قطر ام صلال

سه‌شنبه ۱۹:۰۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الغرافه قطر

فوتبال زنده السد و الشمال قطر

سه‌شنبه ۱۶:۵۰

لیگ ستارگان قطر

الشمال قطر
السد قطر

فوتبال زنده الدحیل و السیلیه قطر

دوشنبه ۱۹:۰۰

لیگ ستارگان قطر

السیلیه
الدحیل قطر

فوتبال زنده الدحیل و الغرافه قطر

پنجشنبه ۱۶:۵۰

لیگ ستارگان قطر

الغرافه قطر
الدحیل قطر

فوتبال زنده السیلیه و العربی قطر

پنجشنبه ۱۶:۵۰

لیگ ستارگان قطر

العربی
السیلیه

فوتبال زنده الدحیل قطر العربی

شنبه ۱۶:۴۵

لیگ ستارگان قطر

العربی
الدحیل قطر

فوتبال زنده الاهلی و الغرافه قطر

جمعه ۱۸:۵۵

لیگ ستارگان قطر

الغرافه قطر
الاهلی قطر

فوتبال زنده الوکره و العربی قطر

سه‌شنبه ۱۸:۵۰

لیگ ستارگان قطر

العربی
الوکره قطر

فوتبال زنده الدحیل و الخور قطر

سه‌شنبه ۱۶:۴۰

لیگ ستارگان قطر

الخور
الدحیل قطر

فوتبال زنده السیلیه السد قطر

دوشنبه ۱۸:۵۰

لیگ ستارگان قطر

السد قطر
السیلیه

فوتبال زنده الغرافه و الشمال قطر

دوشنبه ۱۶:۴۰

لیگ ستارگان قطر

الشمال قطر
الغرافه قطر

فوتبال زنده الدحیل ام صلال قطر

شنبه ۱۶:۳۵

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الدحیل قطر

فوتبال زنده السیلیه الاهلی قطر

جمعه ۱۶:۳۵

لیگ ستارگان قطر

الاهلی قطر
السیلیه

فوتبال زنده الاهلی قطر ام صلال

سه‌شنبه ۱۶:۳۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الاهلی قطر

فوتبال زنده القطر السیلیه

دوشنبه ۱۶:۳۰

لیگ ستارگان قطر

السیلیه
القطر

فوتبال زنده السیلیه الخور

پنجشنبه ۱۸:۴۰

لیگ ستارگان قطر

الخور
السیلیه

فوتبال زنده الوکره قطر الاهلی قطر

سه‌شنبه ۱۸:۴۰

لیگ ستارگان قطر

الاهلی قطر
الوکره قطر

فوتبال زنده الریان قطر ام صلال

سه‌شنبه ۱۶:۳۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الریان قطر

فوتبال زنده الوکره قطر ام صلال

پنجشنبه ۲۱:۰۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الوکره قطر

فوتبال زنده الغرافه قطر الریان قطر

چهارشنبه ۱۸:۴۵

لیگ ستارگان قطر

الریان قطر
الغرافه قطر

فوتبال زنده الغرافه قطر الوکره قطر

یکشنبه ۲۰:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
الغرافه قطر

فوتبال زنده السیلیه الریان قطر

سه‌شنبه ۱۷:۵۰

لیگ ستارگان قطر

الریان قطر
السیلیه

فوتبال زنده الوکره قطر القطر

دوشنبه ۲۰:۱۵

لیگ ستارگان قطر

القطر
الوکره قطر

فوتبال زنده ام صلال القطر

شنبه ۲۰:۱۵

لیگ ستارگان قطر

القطر
ام صلال

فوتبال زنده الشمال قطر العربی

شنبه ۱۸:۰۰

لیگ ستارگان قطر

العربی
الشمال قطر

فوتبال زنده السیلیه الوکره قطر

شنبه ۱۸:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
السیلیه

فوتبال زنده الشمال قطر ام صلال

یکشنبه ۱۸:۰۵

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الشمال قطر

فوتبال زنده الشمال قطر الوکره قطر

سه‌شنبه ۲۰:۲۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
الشمال قطر

فوتبال زنده الریان قطر الخور

دوشنبه ۲۰:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الخور
الریان قطر

فوتبال زنده ام صلال الخریطیات

پنجشنبه ۱۹:۴۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
ام صلال

فوتبال زنده الاهلی قطر السد قطر

شنبه ۱۸:۴۵

لیگ ستارگان قطر

السد قطر
الاهلی قطر

فوتبال زنده الغرافه قطر الخریطیات

چهارشنبه ۱۷:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
الغرافه قطر

فوتبال زنده السیلیه الخریطیات

سه‌شنبه ۱۹:۱۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
السیلیه

فوتبال زنده الخور ام صلال

جمعه ۱۸:۱۵

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
الخور

فوتبال زنده العربی الاهلی قطر

جمعه ۱۸:۱۵

لیگ ستارگان قطر

الاهلی قطر
العربی

فوتبال زنده القطر الخریطیات

پنجشنبه ۱۹:۱۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
القطر

فوتبال زنده الخور العربی

یکشنبه ۱۹:۱۵

لیگ ستارگان قطر

العربی
الخور

فوتبال زنده السد قطر الخریطیات

جمعه ۱۶:۴۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
السد قطر

فوتبال زنده الوکره قطر الخریطیات

دوشنبه ۱۹:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
الوکره قطر

فوتبال زنده العربی الخریطیات

چهارشنبه ۱۶:۳۰

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
العربی

فوتبال زنده السیلیه ام صلال

سه‌شنبه ۱۹:۰۰

لیگ ستارگان قطر

ام صلال
السیلیه

فوتبال زنده الاهلی قطر الخریطیات

دوشنبه ۲۰:۱۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
الاهلی قطر

فوتبال زنده الخور الوکره قطر

دوشنبه ۱۸:۰۰

لیگ ستارگان قطر

الوکره قطر
الخور

فوتبال زنده الدحیل قطر الخریطیات

جمعه ۲۰:۱۵

لیگ ستارگان قطر

الخریطیات
الدحیل قطر