تی وی تو

پخش زنده بازی لیگ اتریش

پخش زنده فوتبال سالزبورگ اشتورم گراتس

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

لیگ اتریش

اشتورم گراتس
سالزبورگ

پخش زنده فوتبال راپیدوین ولفسبرگر

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

لیگ اتریش

ولفسبرگر
راپید وین

پخش زنده فوتبال سالزبورگ لاسک

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

لاسک
سالزبورگ

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس آستریا وین

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

آستریا وین
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال راپیدوین هارتبرگ

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

هارتبرگ
راپید وین

پخش زنده فوتبال سالزبورگ آدمیرا

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

آدمیرا
سالزبورگ

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس سالزبورگ

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

سالزبورگ
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال راپیدوین رید

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

رید
راپید وین

پخش زنده فوتبال لاسک هارتبرگ

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

هارتبرگ
لاسک

پخش زنده فوتبال سالزبورگ راپیدوین

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

راپید وین
سالزبورگ

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس ولفسبرگر

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

لیگ اتریش

ولفسبرگر
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس لاسک

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

لاسک
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال سالزبورگ آستریا وین

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

آستریا وین
سالزبورگ

پخش زنده فوتبال لاسک سن پولتن

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

سن پولتن
لاسک

پخش زنده فوتبال راپیدوین وولفسبرگر

سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

ولفسبرگر
راپید وین

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس رید

سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

رید
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال راپیدوین سن پولتن

سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

سن پولتن
راپید وین

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس هارتبرگ

سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

هارتبرگ
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال راپیدوین اشتورم گراتس جمعه 3 بهمن ۱۳۹۹

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

لیگ اتریش

اشتورم گراتس
راپید وین

پخش زنده فوتبال راپیدوین سالزبورگ

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

لیگ اتریش

سالزبورگ
راپید وین

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس ولفسبرگر

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

لیگ اتریش

ولفسبرگر
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال اشتورم گراتس لاسک

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

لیگ اتریش

لاسک
اشتورم گراتس

پخش زنده فوتبال راپیدوین راین‌دورف آلتاخ

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

لیگ اتریش

راین‌ دورف آلتاخ
راپید وین

پخش زنده فوتبال راپیدوین لاسک

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

لیگ اتریش

لاسک
راپید وین

پخش زنده فوتبال سالزبورگ هارتبرگ

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

لیگ اتریش

هارتبرگ
سالزبورگ