تی وی تو

پخش زنده بازی سری بی ایتالیا

فوتبال زنده سمپدوریا ونتزیا

چهارشنبه ۲۲:۰۰

سری بی ایتالیا

ونتزیا
سمپدوریا

فوتبال زنده باری کالیاری

یکشنبه ۲۲:۰۰

سری بی ایتالیا

کالیاری
باری

فوتبال زنده باری سودتیرول

جمعه ۲۲:۰۰

سری بی ایتالیا

سودتیرول
باری

فوتبال زنده پالرمو مودنا

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

مودنا
پالرمو

فوتبال زنده جنوا کالیاری

چهارشنبه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

کالیاری
جنوا

فوتبال زنده جنوا اسپال

شنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

اسپال
جنوا

فوتبال زنده پروجا پیزا

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

پیزا
پروجا

فوتبال زنده فروزینونه پارما

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

پارما
فروزینونه

فوتبال زنده جنوا مودنا

یکشنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

مودنا
جنوا

فوتبال زنده فروزینونه پالرمو

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

پالرمو
فروزینونه

فوتبال زنده رجینا پیزا

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

پیزا
رجینا

فوتبال زنده فروزینونه چیتادلا

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

چیتادلا
فروزینونه

فوتبال زنده جنوا پالرمو

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

پالرمو
جنوا

فوتبال زنده رجینا پالرمو

یکشنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

پالرمو
رجینا

فوتبال زنده جنوا پارما

یکشنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

پارما
جنوا

فوتبال زنده فروزینونه کومو

شنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

کومو
فروزینونه

فوتبال زنده برشا پروجا

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

پروجا
برشا

فوتبال زنده باری اسپال

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

اسپال
باری

فوتبال زنده مودنا کالیاری

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

کالیاری
مودنا

فوتبال زنده فروزینونه بنونتو

یکشنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

بنونتو
فروزینونه

فوتبال زنده جنوا پیزا

شنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

پیزا
جنوا

فوتبال زنده پارما کزنتزا

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

کزنتزا
پارما

فوتبال زنده رجینا سودتیرول

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

سودتیرول
رجینا

فوتبال زنده باری پروجا

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

پروجا
باری

فوتبال زنده کالیاری اسپال

جمعه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

اسپال
کالیاری

فوتبال زنده برشا فروزینونه

یکشنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

فروزینونه
برشا

فوتبال زنده جنوا ونتزیا

دوشنبه ۲۱:۱۵

سری بی ایتالیا

ونتزیا
جنوا

فوتبال زنده فروزینونه مودنا

شنبه ۱۸:۴۵

سری بی ایتالیا

مودنا
فروزینونه

فوتبال زنده رجینا اسپال

شنبه ۱۶:۳۰

سری بی ایتالیا

اسپال
رجینا

فوتبال زنده برشا پارما

دوشنبه ۲۳:۰۰

سری بی ایتالیا

پارما
برشا

فوتبال زنده جنوا چیتادلا

یکشنبه ۱۷:۳۰

سری بی ایتالیا

چیتادلا
جنوا

فوتبال زنده رجینا برشا

یکشنبه ۱۷:۳۰

سری بی ایتالیا

برشا
رجینا

فوتبال زنده فروزینونه سودتیرول

یکشنبه ۱۷:۳۰

سری بی ایتالیا

سودتیرول
فروزینونه

فوتبال زنده کیه وو ویرتوس انتلا

جمعه ۲۱:۳۰

سری بی ایتالیا

ویرتوس انتلا
کیه وو

فوتبال زنده اسپال برشا

چهارشنبه ۲۰:۳۰

سری بی ایتالیا

برشا
اسپال

فوتبال زنده کیه وو اسپال

سه‌شنبه ۲۳:۳۰

سری بی ایتالیا

اسپال
کیه وو

فوتبال زنده برشا کورمونزه

دوشنبه ۱۷:۳۰

سری بی ایتالیا

کورمونزه
برشا

فوتبال زنده کیه وو لچه

جمعه ۲۳:۳۰

سری بی ایتالیا

لچه
کیه وو

فوتبال زنده لچه پسکارا

دوشنبه ۲۳:۳۰

سری بی ایتالیا

پسکارا
لچه

فوتبال زنده امپولی اسپال

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

سری بی ایتالیا

اسپال
امپولی

فوتبال زنده کیه وو برشا

سه‌شنبه ۲۲:۳۰

سری بی ایتالیا

برشا
کیه وو

فوتبال زنده برشا لچه

جمعه ۲۲:۳۰

سری بی ایتالیا

لچه
برشا