تی وی تو

پخش زنده جام حذفی ترکیه

فوتبال بشیکتاش آنکاراگوجو زنده

سه‌شنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی ترکیه

بشیکتاش
آنکاراگوجو

فوتبال فنرباغچه غازی عینتاب زنده

چهارشنبه ۲۱:۱۵

جام حذفی ترکیه

غازی عینتاب
فنرباغچه

فوتبال باشاک شهیر هاتای اسپور زنده

چهارشنبه ۱۸:۰۰

جام حذفی ترکیه

هاتای اسپور
باشاک شهیر

فوتبال گالاتاسرای عمرانیه اسپور زنده

پنجشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

عمرانیه اسپور
گالاتاسرای

فوتبال فنرباغچه کایسری اسپور زنده

پنجشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی ترکیه

کایسری اسپور
فنرباغچه

فوتبال آنکاراگوجو ترابوزان اسپور زنده

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

ترابوزان اسپور
آنکاراگوجو

فوتبال فنرباغچه ریزه اسپور زنده

پنجشنبه ۲۱:۰۰

جام حذفی ترکیه

ریزه اسپور
فنرباغچه

فوتبال قونیه اسپور غازی عینتاب زنده

پنجشنبه ۱۸:۰۰

جام حذفی ترکیه

غازی عینتاب
قونیه اسپور

فوتبال آدانا دمیراسپور ریزه اسپور زنده

پنجشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

ریزه اسپور
آدانا دمیراسپور

فوتبال گنچلر بیرلیعی کایسری اسپور زنده

پنجشنبه ۱۳:۳۰

جام حذفی ترکیه

کایسری اسپور
گنچلر بیرلیعی

فوتبال بشیکتاش سنلیورفا اسپور زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

سنلیورفا اسپور
بشیکتاش

فوتبال ترابوزان اسپور سامسون اسپور زنده

چهارشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

سامسون اسپور
ترابوزان اسپور

فوتبال باشاک شهیر گزتپه زنده

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

گزتپه
باشاک شهیر

فوتبال گالاتاسرای آف اسپور زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

آف اسپور
گالاتاسرای

فوتبال آدانا دمیراسپور بلدی سپور زنده

سه‌شنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

نازیلی بلدی سپور
آدانا دمیراسپور

فوتبال گالاتاسرای کاستامانو اسپور زنده

چهارشنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

کاستامانو اسپور
گالاتاسرای

فوتبال هاتای اسپور دوز اسپور زنده

چهارشنبه ۱۹:۳۰

جام حذفی ترکیه

دوز اسپور
هاتای اسپور

فوتبال گالاتاسرای دنیزلی اسپور زنده

سه‌شنبه ۲۱:۳۰

جام حذفی ترکیه

دنیزلی اسپور
گالاتاسرای

فوتبال ترابوزان اسپور بولو اسپور زنده

سه‌شنبه ۱۹:۰۰

جام حذفی ترکیه

بولو اسپور
ترابوزان اسپور